Górska Odznaka Turystyczna

A A A
  
Górska Odznaka Turystyczna (GOT)
Odznaka ustanowiona w 1935 roku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, promująca turystykę górską. Od 1950 roku kontynuowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - spadkobiercę i kontynuatora PTT. Nadzór nad GOT sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Kadrą programową odpowiedzialną za GOT są Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK.
 
Rodzaje i stopnie odznaki
 
Ustanowione są następujące rodzaje GOT PTTK:
- popularna - mająca jeden stopień,
- mała - mająca trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty,
- duża - mająca trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty,
- "Za wytrwałość" - mająca dwa stopnie: mały i duży.
 
Zdobywanie odznaki odbywa się na podstawie samodzielnie prowadzonej książeczki, według wzoru określonego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, w której zapisywany jest dokładny przebieg przebytych tras i punkty należne za poszczególne odcinki.
 
Zdobycie odznak "popularnej" i "małej" wymaga zebrania określonej ilości punktów. Punkty przydzielane są na podstawie punktacji tras górskich zawartej w wykazie "Tras punktowanych do GOT PTTK" lub (jeśli trasa wycieczki nie jest ujęta w spisie) według zasady: 1 punkt za 1 kilometr plus 1 punkt za 100 metrów różnicy wysokości z sumy podejść. Nie wolno powtarzać tras w ramach zdobywania jednego stopnia odznaki, chyba że przejście odbywa się w przeciwnym kierunku.
 
Zdobywanie każdej z odznak "dużych" wiąże się z odbyciem dwóch wielodniowych wycieczek, przy czym trasa każdej z nich winna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich z wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu odznaki. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich stopni "dużych" odznak. Przy zdobywaniu odznaki dużej w stopniu srebrnym dodatkowo należy zdobyć określoną liczbę punktów w Górach Świętokrzyskich. Natomiast przy zdobywaniu odznaki dużej w stopniu złotym dodatkowo należy zdobyć określoną liczbę punktów w polskich Tatrach i na Podtatrzu.
 
Odznakę "Za wytrwałość" w stopniu małym zdobywa posiadacz odznaki dużej złotej w ciągu 7 lat, a posiadacz odznaki małej złotej w ciągu 10 lat, wypełniając rok po roku wymagania któregokolwiek stopnia małej odznaki GOT. Zdobycie odznaki "Za wytrwałość" w stopniu dużym wymaga powtórnego zdobycia odznaki "Za wytrwałość" w stopniu małym.
 
 
Przydatne linki:
regulamin GOT:
 
o odznace:
 
 
trasy punktowane:
 
 
trasy poza granicami Polski: